”Vi har under året nyproducerat 36 lägenheter, vilket är vår största volym sedan 2009, och vi har även startat upp nya projekt avseende nya förskolor och skola.”

VD har ordet

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stark i Höörs kommun, vi blir stadigt fler och fler invånare i kommunen. Detta medför också att trycket på nya verksamhetslokaler för kommunen ökar. När jag nu sammanfattar verksamhetsåret 2017 kan vi glädjande nog se att Höörs Fastighets AB starkt bidragit till att göra denna utveckling möjlig. Vi har under året nyproducerat 36 lägenheter, vilket är vår största volym sedan 2009, och vi har även startat upp nya projekt avseende nya förskolor och skola.

Vårt uppdrag från ägaren är att vara en stark lokal aktör för byggandet av nya bostäder samt att tillhandahålla lokaler för kommunens olika verksamheter. Det är därför extra roligt att som nytillträdd VD kunna konstatera att vi verkligen levt upp till denna målsättning i vårt uppdrag.

Årets resultat och ekonomiska läge, resultatet om 7.8 Mkr före skatt är bättre än budget, främst beroende på fördelaktig finansiering och låga vakanser i fastighetsbeståndet. Underhållet av våra fastigheter fortsätter att vara högt och uppgick till 14.6 Mkr. Årets investeringar uppgick till 47.5 Mkr. Fortsatt sjunkande direktavkastningskrav på bostäder i kommunen medför att behovet av nedskrivning i nyproduktionen försvinner.

Lite kort om vad vi gjort och våra investeringar under året, lagom till sommaren stod kvarteret Badhuset 2 klart för inflyttning. Projektet omfattar totalt 32 lägenheter och ligger centralt i tätorten med bra läge till allmänna kommunikationer och service. Trycket från marknaden var stort och alla lägenheterna var fullt uthyrda vid färdigställandet. I samma område har även en nyproduktion av fyra 2-rumslägenheter genomförts under vintern, detta i kvarteret Fyrkanten 3 och 4. Denna fastighet har genom åren inrymt lokaler för olika verksamheter och omnämns i folkmun som ”gamla apoteket”. Här har vi på ett mycket smakfullt sätt ställt om de gamla lokalerna till ny fräscha lägenheter med ett tydligt historiskt arv. Även dessa lägenheter var fullt uthyrda från start.

När kommunen växer ökar även behovet av service, framförallt inom förskola och skola. Vi har därför påbörjat projekteringen av två nya förskolor i Sätofta och Norra Rörum samt påbörjat projekt för att säkerställa framtida skollokaler.

Personal och hyresgäster, våra två viktigaste resurser. Under året har vi genomfört en kundundersökning (NKI) mot våra bostadshyresgäster och vår positiva trend fortsätter. Vi ökar betyget med 1.3 punkter till 68,7 (av 100 möjliga), vilket i branschen anses som ett mycket bra värde. Det som värmer mest är att betyget på hur relationen med bolagets personal uppfattas har stigit allra mest och betygssätts till över 80.

Miljö och kvalité, här har vi fortsatt vårt mycket framgångsrika arbete med att sänka miljöbelastningen genom minskad energiförbrukning i våra fastigheter. Åtgärder har gjorts enligt plan och omfattar bl.a. investering i återvinning av värme i ventilationen samt injustering av värmesystem. Äldre bilar med drift av bensin/diesel ersätts företrädesvis med nya eldrivna och ett antal sådana byten har skett under året.

Framtid och utmaningar, våra största utmaningar är främst kopplade till ekonomi. Utvecklingen på räntemarknaden är en sådan tillsammans med de föreslagna reglerna om begränsade möjligheter för avdrag av räntekostnader. Båda har stor påverkan på våra framtida möjligheter att producera nya lokaler och bostäder. Utvecklingen av byggkostnaderna är en annan, här har vi under en lång rad av år sett en betydligt högre kostnadsutveckling än för andra verksamhetsområden i Sverige. Denna kan inte fortsätta, här måste både företrädare för entreprenörer och beställare tänka om, förenkla, effektivisera och tänka nytt. Med dessa tankar och möjligheter går vi nu med tillförsikt in i ett nytt spännande verksamhetsår för Höörs Fastighets AB.

Till sist vill jag passa på att tacka all personal, vår styrelse samt ägare och inte minst alla våra hyresgäster för en fin insats och ett fint samarbete under året.

Höör 2018-01-11
Mikael Nordholm, VD