Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 1 137 633 136 611
Övriga rörelseintäkter 2 13 0
137 646 136 611
Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader 3 -44 066 -46 091
Övriga externa kostnader 4 -5 528 -6 683
Personalkostnader 5 -26 911 -25 197
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, 11, 12 -26 287 -27 541
Övriga rörelsekostnader 7 -1 679 0
Rörelseresultat 33 175 31 100
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 26 44
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -22 347 -21 184
Resultat efter finansiella poster 10 854 9 960
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 9 -3 090 -2 342
Resultat före skatt 7 764 7 618
Skatt på årets resultat 10 -2 046 1 884
Årets resultat 5 718 5 734

Kommentarer till resultaträkningen

Resultatet

Resultatet efter finansnetto uppgår till 10,9 Mkr (10,0 Mkr). Under året har inga fastigheter sålts och således finns inga realisationsvinster/förluster i resultatet.

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,7 Mkr (5,7 Mkr).

Nettoomsättningen

Omsättningen uppgick till 137,6 Mkr (136,6 Mkr). Närmre 70 % av bolagets intäkter avser uthyrning av kommunala verksamhetslokaler. Hyresavtalet stipulerar att hyran årligen förändras med 70 % av KPI. Under 2017 höjdes hyran om 0,83 %. Även hyreshöjningen på bostäder var extremt låg på 0,72 % (0,39 %).

Fastighetskostnaderna

Årets fastighetskostnader ligger 2,0 Mkr lägre än 2016 främst beroende på att vidarefakturerade kostnader har minskat.

Personalkostnader

Kostnaderna för personal har ökat 6,8 % i jmf med motsvarande kostnader 2016.
Ökningen beror på att de vakanta tjänster vi haft under 2016 nu är tillsatta samt att det under 2017 pågått rekrytering av ny VD samt ekonomichef.

Övriga rörelsekostnader

Under 2017 har investeringar gjorts i fastigheterna vilket inneburet en del utrangeringar av befintliga fastighetskomponenter till en kostnad av 1,7 Mkr.

Räntekostnader

Av årets räntekostnader utgör 3,0 Mkr en årlig borgensavgift till Höörs Kommun. Den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen uppgår till 5,0 år vid årsskiftet och den genomsnittliga effektiva räntan till 2,59 %. Det fortsatt gynnsamma läget ger oss möjlighet att hantera de utmaningar som finns med nedskrivningar vid nyproduktion av bostäder samt stora behov av underhåll som ligger framför oss.

Bokslutsdispositioner & skatt

Periodiseringsfonder från taxeringsår 2012 har återförts med 0,1 Mkr och årets avsättning uppgår till 3,6 Mkr.

Aktuell skatt uppgår till 2,2 Mkr medan reserveringen för uppskjuten skatt minskar med 0,1 Mkr.