Not 9 – Bokslutsdispositioner, övriga

Bokslutsdispositioner 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
Skillnaden mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan inventarier,
verktyg och installationer
108 -100
Periodiseringsfond, årets avsättning -3 262 -4 000
Periodiseringsfond, återföring avsättning 64 1 758
-3 090 -2 342