Not 6 – Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
Byggnader och mark -25 846 -27 144
Inventarier, verktyg och installationer -441 -397
-26 287 -27 541