Not 5 – Anställda och personalkostnader

TOTALT 2017-12-31 Varav män 2016-12-31 Varav män
Totalt i företaget 66 33 % 66 36 %
Redovisning av könsfördelningen i företagsledningen 2017-01-01
andelen kvinnor
2016-01-01
andelen kvinnor
Styrelsen 33 % 33 %
Övriga ledande befattningshavare 40 % 40 %
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2017-01-01 – 2017-12-31 2016-01-01 – 2016-12-31
Löner och ersättningar Sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader
18 222 7 149 17 293 6 704
(varav pensionskostnad) (1 451) 1) (1 274)

Av löner och ersättning utgör 969 (992) tkr ersättning till styrelse och VD
1) Av bolagets pensionskostnader avser 167 (315) tkr företagets ledning avseende 5(5) personer

Avgångsvederlag

Bolagets VD har enligt anställningsavtalet ett avgångsvederlag om 12 månadslöner vid anställningens upphörande.

Sjukfrånvaro 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 6,66 % 7,03 %
Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 48,17 % 67,85 %
Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid:
Sjukfrånvaro som en andel efter kön:
Män 0,87 % 3,97 %
Kvinnor 5,79 % 9,07 %
Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre 5,96 % 2,88 %
30 – 49 år 6,85 % 5,28 %
50 år eller äldre 6,68 % 8,96 %