Not 4 – Övriga externa kostnader

Leasingavtal

Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner. Leasingavtalen löper på 36-48 månader. Årets kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 260 tkr.

Framtida hyresavtal uppgår till: 2017-12-31 2016-12-31
Inom 1 år: 286 tkr 198 tkr
Inom 2-5 år: 189 tkr 93 tkr
Utöver 5 år: – tkr – tkr
Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
PWC
Revisionsuppdrag 128 tkr 92 tkr
Övriga uppdrag