Not 20 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
Personalrelaterade kostnader 2 044 1 900
Upplupna räntekostnader 1 747 1 735
Förutbetalda hyresintäkter 14 470 2 861
Övriga upplupna kostnader 3 484 7 293
21 745 13 789