Not 2 – Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
Försäkringsersättningar 0 0
Bokförd vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 12 0
Övriga intäkter 1 0
13 0