Not 18 – Avsättningar för uppskjuten skatt

Bolaget redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar. Det bokföringsmässiga restvärdet på fastigheterna utgör 776 220 tkr medan det skattemässiga uppgår till 766 325 tkr. På mellanskillnaden om 9 895 tkr beräknas uppskjuten skatt med 22 % vilket utgör avsättningen om 2 177 tkr.