Not 17 – Obeskattade reserver

Obeskattade reserver 2017-12-31 2016-12-31
Avsatt vid taxering 2012, Periodiseringsfond 0 64
Avsatt vid taxering 2013, Periodiseringsfond 54 54
Avsatt vid taxering 2014, Periodiseringsfond 580 580
Avsatt vid taxering 2015, Periodiseringsfond 5 000 5 000
Avsatt vid taxering 2016, Periodiseringsfond 1 200 1 200
Avsatt vid taxering 2017, Periodiseringsfond 4 000 4 000
Avsatt vid taxering 2018, Periodiseringsfond 3 262
Avskrivningar utöver plan, Maskiner & inventarier 1 592 1 700
15 688 12 598

Av obeskattade reserver utgör 3 451 (2 772) tkr uppskjuten skatt.