Not 16 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31
Ställda säkerheter Inga Inga
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar Inga Inga
Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser Inga Inga