Not 15 – Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar 2017-12-31 2016-12-31
Jämkningsmoms 2 999 5 259
Tillkommande fodringar 122 144
3 121 5 403