Not 15 – Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar 2017-12-31 2016-12-31
Jämkningsmoms 2 999  5 259
Tillkommande fodringar 122 144
3 121  5 403