Not 13 – Pågående nyanläggningar

Pågående nyanläggningar 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde 62 171 9 285
Årets nedlagda kostnader 45 331 67 797
Årets omklassificeringar från pågående arbete -97 794 -14 911
Redovisat värde vid periodens slut 9 708 62 171