Not 12 – Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 6 036 7 055
Nyanskaffning 219 155
Avyttringar och utrangeringar 0 -196
Omklassificeringar 0 -978
6 255 6 036
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -3 762 -3 961
Avyttringar och utrangeringar 0 196
Omklassificeringar 0 399
Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden -441 -396
-4 203 -3 762
Redovisat värde vid periodens slut 2 052 2 274