Not 11 – Byggnader och mark

Byggnader och mark 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 974 229 959 145
Nyanskaffning 1 918 14 756
Omklassificeringar 97 794 978
Avyttringar och utrangeringar -3 055 -650
1 070 886 974 229
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -176 107 -152 473
Avyttringar och utrangeringar 1 378 650
Omklassificeringar 0 -399
Årets avskrivningar enligt plan -24 588 -23 885
-199 317 -176 107
Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början 28 471 29 730
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar −157
Årets avskrivningar enligt plan på uppskrivet belopp -1 260 -1 259
27 211 28 471
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -57 000 -55 000
Årets nedskrivning 0 -2 000
-57 000 -57 000
Redovisat värde vid periodens slut 841 780 769 593
Taxeringsvärden, byggnader 243 166 243 166
Taxeringsvärde, mark 56 197 56 197