Not 10 – Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
Aktuell skatt -2 153 -2 689
Uppskjuten skatt 107 805
-2 046 -1 884