Not 1 – Nettoomsättning

Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
Nettoomsättning per rörelsegren
Allmännyttiga bostäder 37 834  35 793
Fastigheter nyttjade i kommunal verksamhet 95 796  96 176
Industrifastigheter 4 003  4 642
137 633  136 611

Leasingavtal – framtida hyresintäkter

Bolagets hyresintäkter intäktsförs löpande och redovisas som operationell leasing. Redovisade framtida hyresintäkter är baserade på bindande hyresavtal och är beräknade till nominella belopp. Hyresavtalen löper på 3 mån – 25 år och uppgår till 1 245 955 tkr varav huvuddelen (>95 %) avser Höörs Kommun.

Framtida hyresavtal uppgår till: 2017-12-31 2016-12-31
Inom 1 år: 86 551  84 206
Inom 2-5 år: 283 988  286 950
Utöver 5 år: 820 291  874 799