Kassaflödesanalys

Belopp i tkr 2017 2016
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 10 854 9 960
Justeringar för poster som inte ingår i kassafödet
Av- och nedskrivningar 26 287 27 540
Övriga justeringar 1 680 -161
38 821 37 339
Betalda skatter -2,689 -3 918
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 36 132 33 421
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 9 496 20 699
Ökning(+)/Minskning(-) rörelseskulder 89 2 939
Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 717 57 059
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar -47 468 -67 601
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0
Minskning av finansiella anläggningstillgångar 2 282 2 258
Kassaflöde från investeringsverksamheten -45 186 -65 343
Finansieringsverksamheten
Erhållet aktieägartillskott 0 8 900
Utbetald utdelning -536 -632
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -536 8 268
Årets kassaflöde -5 -16
Likvida medel vid årets början 35 51
Likvida medel vid årets slut 30 35