Granskningsrapport

Till bolagsstämman i Höörs fastighets AB

Jag har granskat Höörs fastighets AB:s (org.nr 556019-3350) verksamhet under år 2017.

Granskningen har avsett verksamhetens innehållsmässiga inriktning, omfattning samt den interna kontrollens kvalitet. Vi har tagit del av bolagets ekonomiska rapportering. Granskningen har baserats på de beslut fullmäktige och bolagsstämman fattat och har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed.

Bolagets underhåll, energiförbrukning och städverksamhet har särskilt följts under året.

Jag bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

Höör den 17 mars 2018

 

Jörgen Lindquist
Lekmannarevisor