Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Höörs Fastighets AB (org nr 556019-3350) får härmed avge årsredovisning för bolagets verksamhet räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Styrelse

Valda av kommunfullmäktige:

Ordförande: Johan Svahnberg
Vice ordförande: Anders Magnhagen
Ledamot: Arne Gustavsson
Ledamot: Susanne Asserfors
Ledamot: Gill Andersson
Ledamot: Marianne Ragntoft
Ledamot: Fredrik Stålhandske
Ledamot: Rolf Streijffert
Ledamot: Stefan Liljenberg
Personalrepresentant: Mona Schill-Ingvarsson (Kommunal)

Lekmannarevisorer valda av kommunfullmäktige i Höörs kommun:

Ordinarie: Jörgen Lindqvist
Ersättare: Marie Ferrari

Revisor valda av bolagsstämman:

Ordinarie:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med huvudansvarig revisor Mattias Johansson

Verkställande direktör:

Mikael Nordholm

Ledningsgruppen:

Mikael Nordholm, Joakim Wallberg, Magnus Nilsson, Kenneth Holmberg (tf) och Anita Nilsson

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden. Bolagsstämma hölls 2017-05-17.

Organisationsanslutningar:

SABO, HBV, andelsföreningen Skånehem och arbetsgivarorganisationen Pacta

Ägarförhållande

Aktiebolaget Höörs Fastighets AB (HFAB) med säte i Höör är ett helägt bolag till Höörs kommun.

Verksamhet

Höörs Fastighets AB (HFAB) resultat efter finansiella poster uppgick 2017 till 10,9 Mkr (9,9).

HFABs kärnverksamhet är att förvalta och bygga bostäder samt lokaler för kommunal verksamhet. Företagets strategiska inriktning – att utifrån samhällsnyttiga, affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer utveckla och förvalta bostäder och lokaler, samt utifrån kundens önskemål och behov tillhandahålla prisvärda och trivsamma bostäder och lokaler med god kvalitet och service – samlar HFABs uppdrag och är i enighet med Höörs vision 2025. De riktade satsningar som genomförs är planerade utifrån att HFAB ska uppfylla inriktningsmål, ägardirektiv och resultatkrav.

Bolaget har under året producerat 36 nya lägenheter, 32 i kvarteret Badhuset 2 och fyra i kvarteret Fyrkanten 3 och 4. Bolaget har även långt gångna planer för nyproduktion av två nya förskolor, en i Norra Rörum och en i Sätofta.

Verksamhetsåret 2017 har för bolaget inneburit, förutom nyproduktionen, stora satsningar på det planerade underhållet samt ombyggnationer i den kommunala verksamheten. Bolaget har under året tillsatt ny VD och påbörjat rekryteringen av ny ekonomichef. I övrigt på personalsidan kan vi konstatera att vi nu har kommit i fatt och genomfört ett antal lyckade rekryteringar på nyckelbefattningar, bl a inom projektledning för bygg och underhåll.

Fastighetsbeståndet

Höörs Fastighets AB (HFAB) ägde vid årets slut 56 (54) fastigheter med ca 35 000 kvm bostäder och ca 70 000 kvm lokaler, i en sammantagen uthyrningsbar area om ca 105 000 kvm. Majoriteten av fastigheterna är ägda och någon enstaka innehas med tomträtt eller arrendeavtal.

Fastigheternas värde

Marknadsvärdet vid årets slut uppgick till 1 132,8 Mkr. Det bokförda värdet vid samma tidpunkt uppgick till 776,2 Mkr.

Värderingen är gjord som en tioårig kassaflödesanalys för varje enskild fastighet, där HFAB har lagt in grunduppgifter per fastighet och ansvarar för dess riktighet. Värden har stämts av mot gjorda försäljningar och av NAI Svefa utförda värderingar.

Försäljningar/Förvärv

Under 2017 har Trattkantarellen 1 och Salvian 3 inköpts för 1 892 800 kr.

Marknad

Höörs Fastighets AB är en stor aktör på Höörs fastighetsmarknad och har i uppdrag att vara med och bidra till att Höör utvecklas. Det finns en stark efterfrågan på hyresrätter i det äldre beståndet. I nyproduktionen är efterfrågan svagare. Bolaget bedömer att risken för vakanser i nyproduktionen är liten men med rätt byggnation kan den minimeras och i det äldre beståndet finns ingen risk de kommande åren.

Uthyrningsgraden för de kommersiella lokalerna ligger på samma nivå som föregående år och uppgår till cirka 99 % vid årsskiftet.

Hyresförhandlingar för bostäderna genomfördes i början av 2017 och resulterade i höjda bostadshyror fr o m 1 april med 0,72 %. Hyresnivån på kommunala verksamhetslokaler är reglerat i ett 25-årigt hyresavtal med ett 70 % index. Detta innebar att hyran höjdes 20170101 med 0,83 %. Det återstår 16 år av kontraktslängden.

Resultat

Resultatet för 2017 efter finansnetto uppgår till 10,9 Mkr (9,9 Mkr). Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,7 Mkr (5,7 Mkr).

Omsättningen uppgick till 137,6 Mkr (136,6 Mkr).

De resultatförda reparations- och underhållskostnaderna uppgick totalt till 14,6 (14,4) Mkr. I tillägg har cirka 96,2 Mkr investerats (i pågående och avslutade projekt) i planerat underhåll, ombyggnationer och nyproduktion genomförts under 2017. Det största projektet avser byggnationen av 2 st Kombohus med 32 st lägenheter på fastigheten Badhuset 2 som färdigställdes under sommaren 2017.

Vid årets slut hade HFAB en oförändrad låneskuld om 748,4 Mkr jämfört med 2016. Borgensramen för bolaget har under året varit 800 Mkr.

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument i form av ränteswapar. Den genomsnittliga räntan under året har varit 2,5 % (2,6 %) exklusive borgensavgift på 0,4 % till Höörs kommun.

Den genomsnittliga belåningsgraden i förhållande till bokfört värde på fastigheterna var vid årets utgång 88 % (98 %).

Eget kapital

Eget kapital ökar med årets resultat på 5,7 Mkr. Tillsammans med utbetald utdelning till Höörs kommun på 0,6 Mkr blir total förändring i eget kapital 5,1 Mkr. Detta bidrar till att bolaget soliditet vid årets utgång förbättrats till 10,6 % (9,8 %). Styrelsens förslag och motivering till vinstdisposition har sammanställts på sidan 44 i årsredovisningen.

Balanserat resultat + årets resultat uppgår till 28 433 Tkr. Föreslagen utdelning på 2 604 Tkr är i enlighet med avkastningskravet i ägardirektiven plus en extra engångsutdelning å 2 000 Tkr. I ny räkning föreslås därför 25 829 Tkr balanseras.

EGET KAPITAL
Bundet Eget kapital Fritt Eget kapital Totalt Eget kapital
Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat
Vid årets början 40 000 12 000 50 14 351 66 401
Erhållet aktieägartillskott 8 900 8 900
Utbetald utdelning -536 -536
Årets resultat 5 718 5 718
Vid årets slut 40 000 12 000 50 22 715 5 718 80 483

Nyckeltal

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013*
Omsättning, Mkr 137,6 136,6 127,1 126,3 120,3
Resultat efter finansnetto, Mkr 10,9 9,9 5,9 13,9 -13,1
Räntetäckningsgrad, ggr 1,56 1,47 1,28 1,6 0,52
Avkastning på eget kapital, % 11,7 11,7 8,5 21,9 -22,8
Balansomslutning, Mkr 875,0 867,3 850,0 861,8 847,3
Aktiverade investeringar, Mkr 99,6 14,9 38,0 79,4 5,9
Soliditet 10,6 9,8 8,2 7,4 6,8
Nettoskuld/lån, Mkr 748 748 748 748 753
Ränteswapar, Mkr 688 688 618 618 693
Genomsnittlig ränta, %** 2,51 2,59 2,36 3,03 3,6

* OBS nyckeltalen för 2013 avser den dåvarande koncernens redovisade nyckeltal.
** Exkl. borgensavgift till Höörs kommun.

Personal och organisation

Ny VD tillträdde i oktober. Medelantal årsarbetare anställda under året var 52 (52) varav 29 (33) kvinnor och 23 (19) män. Organisationen är förankrad och stärker bolagets förvaltnings- och produktionsförmåga och säkerställer att strategiska överväganden är en del i all verksamhet. Vår organisation verkar som en helhet och är flexibel för att kunna möta omvärldsförändringar. Organisationsutvecklingen är ett ständigt pågående arbete och präglas av utarbetande av enhetligt arbetssätt grundade på process- och rutinbeskrivningar.

Miljö

Två av HFABs prioriterade miljöfrågor är minskad energianvändning och klimatpåverkan. En annan viktig del i bolagets miljöarbete är att begränsa användningen av farliga kemiska ämnen för att minska den negativa påverkan på hälsa och miljö.

Omfattande insatser har genomförts för att energieffektivisera och minska utsläppen av växthusgaser och göra miljömässigt bra materialval. Byggmaterialfrågan är och kommer att bli allt viktigare i byggsektorn och är avgörande för att uppnå ett hållbart byggande.

Riskhantering

Hyresutveckling

Höör är en tillväxtkommun och som en del av Öresundsregionen bedöms vakanser på bostäder framöver vara obefintliga. Vad gäller lokalvakanser ser vi idag ingen större risk då kommunen är vår absolut största hyresgäst.

De senaste åren har hyreshöjningarna inte stått i relation till fastighetskostnadernas ökningar. Hyran för bostäder bestäms årligen efter förhandling mellan representanter från HFAB och Hyresgästföreningen. Lokalhyresökningarna styrs av KPI. På sikt kan denna differens mellan intäkter och kostnader bli en risk.

Nyproduktion

HFABs bidrag till kommunens målsättning om fler bostäder, framför allt hyresrätter, är att påbörja byggnationen av 10 lgh/år över tid. Att producera bostäder till en kostnad som motsvaras av inflyttningshyrorna är en utmaning för bolaget. HFAB arbetar kontinuerligt för att säkerställa en kostnadseffektiv nyproduktion av bostäder.

Fastighetskostnader

Höörs Fastighets AB arbetar med att uppnå målet med en långsiktigt effektiv förvaltning och god service. Med god underhållsplanering minskar kostnaderna för oförutsedda åtgärder. HFABs arbete med energieffektivisering är ett av bolagets mest prioriterade områden, cirka 25-30 % av bolagets fastighetskostnader avser energi. En effektivisering av hela beståndet påverkar i hög grad bolagets fastighetskostnader vilket föranlett att styrelsen beslutat om ett nytt energiprojekt där hela beståndet ska minska sin energiförbrukning med 20 % till 2020. Förändringar i taxor, skatter, avgifter och andra regleringar har direkt inverkan på bolagets ekonomiska resultat.

Finansiering

Bolagets finansiella kostnader kommer öka i takt med ökande investeringar. Ränteläget har mycket stor påverkan på bolagets resultat. Räntekostnaderna är en av de största kostnadsposterna. För att hålla räntekostnaderna på en jämn och kontrollerad nivå arbetar vi med derivatinstrument i enlighet med vår finanspolicy. Bolaget följer aktivt kapital- och räntemarknadens utveckling för att undvika att hamna i en dålig position framöver.

Administrativa risker

HFAB har en systematisk hantering av den interna kontrollen, som innehåller riskbedömningar av både måluppfyllelse och uppföljning av efterlevande av riktlinjer och rutiner. Resultatet av granskningarna rapporteras till styrelse och ägare. Årets granskning visar att vi har tillfredställande rutiner och instruktioner samt att uppdraget utförts på ett betryggande sätt.

Utsikter 2018

Höörs Fastighets ABs ambition är att ligga i framkant både när det gäller energi, miljötänkande och nyproduktion. HFAB står såväl idag som i framtiden, för bra bostäder, tryggt boende samt framtida visioner. Vi tror att Höörs kommun framöver kommer att bli än mer attraktivt att bo i.

Det ekonomiska läget i världen påverkar oss mycket. Med bolagets höga belåning är vi mycket räntekänsliga vilket gör att vi måste fortsätta arbeta aktivt med vår lånestock och använda de finansiella instrument som vår finanspolicy tillåter.

Det låga ränteläget fortsätter att gynna oss och ger oss möjlighet att arbeta vidare med underhållet i bostadsfastigheterna och hålla en god underhållsnivå i de kommunala verksamhetslokalerna. För 2018 och framåt har HFAB en mycket ambitiös investerings- och underhållsbudget.

Vi ser att efterfrågan på våra hyreslägenheter i det äldre beståndet är fortsatt hög och dessa har i stort sett inga vakanser. Detta ger oss en god framtidstro även gällande nyproducerade hyresrätter. Med rätt marknadsanalys och anpassning på nyproduktionen torde Höörs bostadsmarknad klara en produktionstakt på mer än ett 10-tal lägenheter om året.

Uthyrningsläget avseende lokaler var under 2017 fortsatt tufft i kommunen. Butikslokaler har det svårt på grund av den ökade internethandeln och i övrigt är marknaden relativt sval. I kvarteret fyrkantens lokaler ställde vi under året om dessa till 4 stycken lägenheter.

Vårt nya helintegrerade affärssystem ger oss en mycket bra möjlighet att följa upp ekonomin på fastighetsnivå och arbeta fram strategier för vårt fastighetsägande framöver. Arbetet med långsiktiga underhållsplaner är nu i mål och ligger till grund för framtida analyser och strategier. Det hjälper oss att bli ett modernt och offensivt fastighetsbolag – ett viktigt instrument för vår ägare i utvecklingen av Höör.

Våra ambitioner är att fortsätta på den inslagna vägen och med energieffektiviseringar, måluppfyllelse, samverkan och kommunikation leva upp till styrelsens och ägarens krav. Vår storlek ger oss möjlighet att påverka miljön i positiv riktning. Vi tror att vi därmed kan fungera som inspirationskälla och föredöme i Höör.

Arbetet med energieffektiviseringar kommer att fortsätta och utökas till hela fastighetsportföljen samt intensifieras för att kunna nå målet om 20 % minskning till 2020. Tanken är att minskad energianvändning ska minst möta kostnadsökningarna på energi.

Dialogen med våra kunder är av största vikt för vår framgång som bolag och för att vara en aktiv part på Höörs fastighetsmarknad, i enlighet med vår ägares intentioner. Vi kommer därför att fortsätta med kundenkäter och prioritera kommunikationen med kunderna, i form av bl.a. kundbesök och bomöten.

Arbete med att se över vår organisation, struktur, policys, processer och rutiner har fortsatt under 2017 och är ett arbete som måste ske kontinuerligt och blir aldrig klart. Det är ett arbete som kommer att fortsätta även under 2018. Vidare ska affärsplanen med dess mål och kundfokus hållas levande och vara känt i hela organisationen.

Det finns en stark framtidstro i Höörs kommun och vi vill och kommer att vara en aktiv part i utvecklingen. Ett flertal projekt finns i diskussions- och planeringsfasen. Detta gäller såväl bostäder och kommunala verksamhetslokaler såsom förskolor och skolor. På lite längre sikt ser vi ett ökat behov av kommunala verksamhetslokaler.

Vår värdegrund ”genom arbetsglädje och nytänkande är vi professionella och affärsmässiga” tar vi med oss in i 2018 som ledstjärna för vårt fortsatta arbete med att bidra till att Höör ska upplevas som attraktivt att bo och arbeta i.

Känslighetsanalys Förändring
(%-enheter)
Resultat 2017 (Mkr)
Brutto hyresintäkter +/- 1 1,4
Vakansgrad +/- 2 2,8
Fastighetskostnader +/- 1 0,5
Genomsnittsränta lån +/- 1 7,5