Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Höörs Fastighets AB fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till 28 433 365 kr, varav årets vinst är 5 718 021 kr. Avsättning till bundna reserver erfordras ej.

Till årsstämman förfogande står: Styrelsen föreslår att vinstmedlen förfogas enligt följande:
Balanserat resultat 22 715 344 kr Utdelning 2 604 000
Årets vinst 5 718 021 kr I ny räkning balanseras 25 829 365

Styrelsens motivering:

Med hänvisning till vad som angetts anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 §, andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Verksamhetens art och omfattning medför inte risker i större omfattning än vad som normalt förekommer i branschen.

Styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov. Likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka HFABs förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller göra nödvändiga investeringar.

Höör den 7 februari, 2018

Johan Svahnberg
Ordförande

Anders Magnhagen

Gill Andersson

Marianne Ragntoft

Arne Gustavsson

Stefan Liljenberg

Susanne Asserfors

Rolf Streijffert

Fredrik Stålhandske

Mikael Nordholm
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 mars, 2018.

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers