Balansräkning

Belopp i tkr Not 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 841 780 769 594
Inventarier, verktyg och installationer 12 2 052 2 274
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 13 9 708 62 171
853 540 834 039
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 40 40
Andra långfristiga fordringar 15 3 121 5 403
3 161 5 443
Summa anläggningstillgångar 856 701 839 482
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 379 229
Fordringar hos kommunen 15 396 25 375
Övriga fordringar 1 177 698
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 324 1 470
18 276 27 772
Kassa och bank 30 35
Summa omsättningstillgångar 18 306 27 807
SUMMA TILLGÅNGAR 875 007 867 289
EGET KAPITAL OCH SKULDER 16
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (400 000 aktier) 40 000 40 000
Uppskrivningsfond 12 000 12 000
Reservfond 50 50
52 050 52 050
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 13 815 8 617
Aktieägartillskott 8 900 8 900
Årets resultat 5 718 5 734
28 433 23 251
Summa eget kapital 80 483 75 301
Obeskattade reserver 17
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 1 592 1 700
Periodiseringsfonder 14 096 10 898
15 688 12 598
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 18 2 177 2 284
2 177 2 284
Långfristiga skulder 19
Övriga skulder till kreditinstitut 748 421 748 421
748 421 748 421
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 273 14 051
Aktuella skatteskulder 0 0
Övriga skulder 2 220 844
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 21 745 13 790
28 238 28 685
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 875 007 867 289

Kommentarer till balansräkningen

Anläggningstillgångar

Under 2017 har bolaget gjort nyanskaffningar av materiella anläggningstillgångar till ett värde av cirka 46,6 Mkr. Cirka 14,1 Mkr utgörs av nyproduktion av bostäder samt köp av mark för bostäder.
Resterande del utgörs av omfattande ombyggnader och underhåll av fastighetsbeståndet samt flera energisparprojekt.

Omsättningstillgångar

Bolagets koncernkonto hos Sparbanken Skåne redovisas som en fordran mot Höörs Kommun och ej som likvida medel.
Då bolaget finansierat alla investeringar under året via egna medel och ej utökat sin belåning medför detta att bolagets omsättningstillgångar minskat med drygt 9,5 Mkr.

Skulder

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder är oförändrade under 2017 och alla nyinvesteringar har genomförts utan ny belåning.
Belåningsgraden är 89 % i förhållande till fastighetsbeståndets bokförda värde.