Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2016-01-01
2016-12-31
2015-01-01
2015-12-31
Nettoomsättning 1 136 611 126 994
Övriga rörelseintäkter 2 0 104
127 097
Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader 3 -46 091 -36 582
Övriga externa kostnader 4 -6 683 -5 302
Personalkostnader 5 -25 197 -25 005
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, 11, 12 -27 541 -29 020
Övriga rörelsekostnader 7 0 -4 387
Rörelseresultat 31 100 26 801
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 44 74
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -21 184 -21 009
Resultat efter finansiella poster 9 960 5 866
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 9 -2 342 1 748
Resultat före skatt 7 618 7 614
Skatt på årets resultat 10 1 884 545
Årets resultat 5 734 8 159

Kommentarer till resultaträkningen

Resultatet

Resultatet efter finansnetto uppgår till 9,9 Mkr (5,9 Mkr). Under året har inga fastigheter sålts och således finns inga realisationsvinster/förluster i resultatet.
I 2016 års resultat ingår dock en nedskrivning av fastigheten Munkarp 4:39 (Munkarps skola) med 2,0 Mkr, vars låga hyra medför krav på att dess bokförda värde skrivs ned.
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,7 Mkr (8,2 Mkr).

Nettoomsättningen

Omsättningen uppgick till 136,6 Mkr (127,1 Mkr). Närmre 70% av bolagets intäkter avser uthyrning av kommunala verksamhetslokaler. Hyresavtalet stipulerar att hyran årligen förändras med 70% av KPI. Såväl 2014 som 2015 har haft negativt KPI vilket inneburit sänkta hyror och därmed sänkt nettoomsättning. Under 2016 har det dock skett en marginell hyreshöjning om 0,06 %. Även hyreshöjningen på bostäder var extremt låg på 0,39% (1,2%). Förklaringen till den ökade omsättningen på cirka 9,5 Mkr går därför att finna i andra orsaker, varav de mest primära är projektuppdrag utförda till Höörs Kommun avseende fastigheterna Klubban 1, Sätofta 18:54 (Sätoftaskolan) och på Visdomen 4 (Ringsjöskolan). Projekten som avser ombyggnad av Klubban och installation/byggnation av moduler på Sätofta- och Ringsjöskolan påverkar netto-omsättningen (såväl som fastighetskostnader) med ca 6,0 Mkr under 2016. I tillägg utgör ca 1,0 Mkr i årets omsättning modulhyra från Expandia, för ovan nämnda moduler, som vidarefaktureras till Höörs kommun.

Fastighetskostnaderna

Årets fastighetskostnader ligger också väsentligt över 2015 års nivå. Skillnaden på 9,5 Mkr utgör precis som beskrivits ovan primärt till följd av kostnader för genomförda projekt avseende fastigheterna Klubban, Sätofta- och Ringsjöskolan som ökat fastighets-kostnaderna med cirka 7,0 Mkr 2016. Mediakostnaderna har genom fortsatt arbete med energieffektiviseringar lyckats ligga kvar på i stort samma nivå (+1%) i kronor 2016 jmf med 2015 trots pris- och taxehöjningar. Även nysatsningar under 2016, såsom bergvärmeprojektet på fastighten Åtorp, gör att vi även under 2017 räknar med att kunna möta pris- och taxehöjningar med hjälp av lägre förbrukning. Dessa satsningar innebär också att ett ökat underhåll genomförts under 2016 som bidrar till att bolagets reparation- och underhållskostnader ökat från 12,0 Mkr 2015 till 14,4 Mkr 2016.

Personalkostnader

Kostnaderna för personal har ökat 0,8% i jmf med motsvarande kostnader 2015.
Den låga ökningen beror på fortsatta kostnadseffektiviseringar samt på att vi under en del av 2016 saknat bemanning, då nyrekrytering dragit ut på tiden. Svårigheten att rekrytera hänger till stor del samman med den byggboom som råder i fastighetsbranschen vilket leder till längre rekryteringstider och sannolikt ökande personalkostnader under de kommande åren.

Av och nedskrivningar av materiella anl.tillgångar

Sedan införandet av det nya redovisnings-regelverket K3 (2014) har avskrivningarna för bolaget ökat kraftigt. Detta som en konsekvens av att bolaget historiskt haft en för lång avskrivningstid relativt fastigheternas förväntade nyttjandeperiod. Detta medför att avskrivningarna har höjts jämfört med tidigare år för att kompensera för den tidigare för låga avskrivningstakten.

All nyproduktion av bostäder (i Höör liksom i andra orter utanför stadsregionerna) har svårt att bära sina produktionskostnader via hyresintäkter. Detta medför att det bokförda värdet på dessa måste skrivas ned. Under 2016 har dock ingen nyproduktion av bostäder färdigställts och därför ej krävt några nedskrivningar (2015 års nedskrivningar uppgick till 5,0 Mkr). Däremot ingår det 2,0 Mkr i nedskrivning av fastigheten Munkarp 4:39 (Munkarps skola) under 2016. Bakgrunden till nedskrivningen utgörs av att fastigheten har en för låg hyresintäkt i förhållande till dess bokförda värde.

Övriga rörelsekostnader

Under 2016 föreligger inga övriga rörelsekostnader.
Under 2015 genomfördes rivning av 2 fastigheter, Badhuset
2 (gamla brandstationen) samt (fd) Pumpen 20. De befintliga bokförda värdena på dessa fastigheter uppgick till 4,4 Mkr och belastade 2015 års resultat.

Räntekostnader

Den exceptionellt låga räntenivå som förelegat under ett par års tid innebär att våra räntekostnader var kvar på i stort samma nivå som 2015. En utökning av vår räntebindning, via räntederivat, under året ökade dock våra kostnader fr o m andra halvåret. Av årets räntekostnader utgör 3,0 Mkr en årlig borgensavgift till Höörs Kommun. Den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen uppgår till 5,0 år vid årsskiftet och den genomsnittliga effektiva räntan till 2,59%. Det fortsatt gynnsamma läget ger oss möjlighet att hantera de utmaningar som finns med nedskrivningar vid nyproduktion av bostäder samt stora behov av underhåll som ligger framför oss.

Bokslutsdispositioner & skatt

Periodiseringsfonder från taxeringsår 2011 har återförts med 1,8 Mkr och årets avsättning uppgår till 4,0 Mkr.
Aktuell skatt uppgår till 2,7 Mkr medan reserveringen för uppskjuten skatt minskar med 0,8 Mkr.