Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med årsredovisningslagen, samt de som anges i BFNAR 2012:1.

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaff-nings-värdet för anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar görs i enlighet med komponentmetoden varvid uppdelning av “betydande” komponenter gjorts som skrivs av i förhållande till bedömd kvarvarande nyttjande-period. Bolagets fastigheter består av ett antal olika typer såsom bostäder, vårdbostäder, skolor, förskolor, kontor, industri och ”specialfastigheter” (brandstationer, simhall etc). Komponentindelning samt avskrivningstider skiljer sig åt beroende på typ av fastighet. Följande intervaller gäller för komponenternas avskrivningstider:

Grund/stomme/innerväggar 50–100 år
VS/VVS/ventilation 25–60 år
El/installationer/ledningar 20–50 år
Inre ytskikt/vitvaror 20 år
Yttertak/fasader 20–50 år
Fönster/dörrar 30–50 år
Köksinredning/storkök 25–30 år
Hissar/övrigt 15–30 år

Maskiner, inventarier och installationer skrivs av med mellan 5–40 år.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Avsättningar

Bolaget gör avsättning för uppskjuten skatt enligt balansräkningsmetoden avseende temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden.

Likvida medel utgörs av kassa, banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.

Koncernbankkonto redovisas som fordran mot Höörs kommun och ingår därför ej i likvida medel.

Ersättningar till anställda

Avgiftsbaserade pensioner

Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella perioden. Följaktligen krävs det inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden och det finns inga möjligheter till några aktuariella vinster eller förluster. Förpliktelsen beräknas utan diskontering, utom i de fall de inte i sin helhet förfaller till betalning inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda utför de relaterade tjänsterna.

Skatt

Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balans-räkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Redovisning av intäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Hyresintäkten redovisas i den period som hyran avser.

Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Utdelningsintäkt redovisas när aktie–
ägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Redovisning av finansiella instrument

Bolaget hanterar ränterisken i bolagets skuldportfölj med hjälp av finansiella derivatinstrument i enlighet med bolagets finanspolicy.

Bolaget tillämpar s.k. säkringsredovisning vilket innebär att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Realiserade övervärden i stängda derivat-avtal periodiseras över den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen vid tillfället för stängningstidpunkten.

Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Utdelningsintäkt redovisas när aktie–
ägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Leasingavtal

Leasingtagare

Bolagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. Under året har leasingavgifterna redovisats enligt principerna för operationell leasing. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner.

Leasinggivare

Bolagets hyresintäkter intäktsförs löpande och redovisas som operationell leasing. Redovisade framtida hyresintäkter är baserade på bindande hyresavtal och är beräknade till nominella belopp. Huvuddelen (>90%) av dessa är mot Höörs Kommun med 70% prisindex. Då dessa avtal är baserade på varmhyra förekommer ej variabla avgifter. Övriga lokalavtal är baserade på 100% prisindex. Bostadsavtal förhandlas årligen med hyresgästföreningen.

Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Höörs Kommun.