Not 9 – Bokslutsdispositioner, övriga

Räntekostnader och liknande resultatposter 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
Skillnaden mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan inventarier,
verktyg och installationer
-100 100
Periodiseringsfond, årets avsättning -4 000 -1 200
Periodiseringsfond, återföring avsättning 1 758 2 848
-2 342 1 748