Not 7 – Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
Utrangering av bokförda restvärden på rivna byggnader -4 387
-4 387