Not 6 – Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
Byggnader och mark  -27 144 -28 563
Inventarier, verktyg och installationer  -397 −457
 -27 541 -29 020