Not 5 – Anställda och personalkostnader

TOTALT 2016-12-31 Varav män 2015-12-31 Varav män
Totalt i företaget 66 36 % 68 45%
Redovisning av könsfördelningen i företagsledningen 2016-01-01
andelen kvinnor
2015-01-01
andelen kvinnor
Styrelsen 33 % 33 %
Övriga ledande befattningshavare 40 % 40 %
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2016-01-01 – 2016-12-31 2015-01-01 – 2015-12-31
Löner och ersättningar Sociala kostnader
17 293 6 704 17 350 6 373
(varav pensionskostnad) (1 274) 1) (1 088)

Av löner och ersättning utgör 992 (965) tkr ersättning till styrelse och VD
1) Av bolagets pensionskostnader avser 315 (214) tkr företagets ledning avseende 5(5) personer

Avgångsvederlag

Bolagets VD har enligt anställningsavtalet ett avgångsvederlag om 18 månadslöner vid anställningens upphörande.

Sjukfrånvaro 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 7,03 % 6,86 %
Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer
67,85 % 57,00 %
Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid:
Sjukfrånvaro som en andel efter kön:
Män 3,97 % 2,76 %
Kvinnor 9,07 % 9,99 %
Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre 2,88 % 2,43 %
30 – 49 år 5,28 % 3,95 %
50 år eller äldre 8,96 % 9,61 %