Not 4 – Övriga externa kostnader

Leasingavtal

Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner. Leasingavtalen löper på 36-48 månader. Årets kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 319 tkr.

Framtida hyresavtal uppgår till: 2016-12-31 2015-12-31
Inom 1 år: 198 tkr 258 tkr
Inom 2-5 år: 93 tkr 288 tkr
Utöver 5 år: – tkr – tkr
Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
PWC
Revisionsuppdrag 92 tkr 136 tkr
Övriga uppdrag 37 tkr