Not 20 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
Personalrelaterade kostnader 1 900 1 850
Upplupna räntekostnader 1 735 1 600
Förutbetalda hyresintäkter 2 861 10 845
Övriga upplupna kostnader 7 293 3 119
13 789 17 414