Not 20 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
Personalrelaterade kostnader  1 900 1 850
Upplupna räntekostnader  1 735 1 600
Förutbetalda hyresintäkter  2 861 10 845
Övriga upplupna kostnader  7 293 3 119
 13 789 17 414