Not 2 – Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
Försäkringsersättningar 73
Bokförd vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 30
103