Not 19 – Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 2016-12-31 2015-12-31
Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), upp till 5 år från balansdagen 450 421 235 421
Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), senare än 5 år fr balansdagen 298 000 513 000
748 421 748 421

Bolaget innehar kommunal borgen avseende samtliga sina långfristiga skulder. Bolaget betalar en årlig borgensavgift på 0,4% av befintliga långfristiga skulder till Höörs Kommun.

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 688 MSEK (618). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,02 år (4,96) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,59% (2,38). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -66 MSEK (-56,2).

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.

Bolagets förfalloprofil, MSEK, (inkl. ränteswapar) 2016-12-31 2015-12-31
Inom 1 år 60,4 130,4
Inom 1-2 år 0 0
Inom 2-3 år 0 0
Inom 3-4 år 105 0
Inom 4-5 år 285 105
Inom 5-6 år 156 285
Inom 6-7 år 0 153
Inom 7-8 år 75 0
Inom 8-9 år 0 75
Inom 9-10 år 70 0
Summa 748,4 748,4