Not 18 – Avsättningar för uppskjuten skatt

Bolaget redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar. Det bokföringsmässiga restvärdet på fastigheterna utgör 707 190 tkr medan det skattemässiga uppgår till 696 808 tkr. På mellanskillnaden om 10 382 tkr beräknas uppskjuten skatt med 22% vilket utgör avsättningen om 2 284 tkr.