Not 17 – Obeskattade reserver

Obeskattade reserver 2016-12-31 2015-12-31
Avsatt vid taxering 2011, Periodiseringsfond 1 758
Avsatt vid taxering 2012, Periodiseringsfond 64 64
Avsatt vid taxering 2013, Periodiseringsfond 54 54
Avsatt vid taxering 2014, Periodiseringsfond 580 580
Avsatt vid taxering 2015, Periodiseringsfond 5 000 5 000
Avsatt vid taxering 2016, Periodiseringsfond 1 200 1 200
Avsatt vid taxering 2017, Periodiseringsfond 4 000
Avskrivningar utöver plan, Maskiner & inventarier 1 700 1 600
12 598 10 256

Av obeskattade reserver utgör 2 772 (2 256) tkr uppskjuten skatt.