Not 16 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Belopp i tkr 2016-12-31 2015-12-31
Ställda säkerheter  Inga Inga
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar  Inga Inga
Summa ställda säkerheter  –
Ansvarsförbindelser  Inga Inga