Not 15 – Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar 2016-12-31 2015-12-31
Jämkningsmoms 5 259 7 519
Tillkommande fodringar 144 142
5 403 7 661