Not 15 – Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar 2016-12-31 2015-12-31
Jämkningsmoms  5 259 7 519
Tillkommande fodringar  144 142
 5 403 7 661