Not 14 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2016-12-31 2015-12-31
Insatskapital medlemskap i HBV förening 40 40
Redovisat värde vid periodens slut 40 40