Not 13 – Pågående nyanläggningar

Pågående nyanläggningar 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 9 285 12 630
Årets nedlagda kostnader 67 797 34 641
Årets omklassificeringar från pågående arbete -14 911 -37 986
Redovisat värde vid periodens slut 62 171 9 285