Not 12 – Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  7 055 7007
Nyanskaffning  155 73
Avyttringar och utrangeringar  -196 −25
Omklassificeringar  -978
 6 036 7 055
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -3 961 -3 527
Avyttringar och utrangeringar  196 24
Omklassificeringar  399
Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden  -396 −458
-3 762 -3 961
Redovisat värde vid periodens slut  2 274 3 094