Not 12 – Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 055 7007
Nyanskaffning 155 73
Avyttringar och utrangeringar -196 −25
Omklassificeringar -978
6 036 7 055
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -3 961 -3 527
Avyttringar och utrangeringar 196 24
Omklassificeringar 399
Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden -396 −458
-3 762 -3 961
Redovisat värde vid periodens slut 2 274 3 094