Not 11 – Byggnader och mark

Skatt på årets resultat 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  959 145 926 533
Nyanskaffning  14 756 37 943
Omklassificeringar  978
Avyttringar och utrangeringar  -650 -5 331
 974 229 959 145
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  -152 473 -130 142
Avyttringar och utrangeringar  650 944
Omklassificeringar -399
Årets avskrivningar enligt plan  -23 885 -23 275
 -176 107 -152 473
Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början  29 730 31 164
Förvärv av dotterföretag  
Avyttringar och utrangeringar −157
Årets avskrivningar enligt plan på uppskrivet belopp  -1 259 -1 277
 28 471 29 730
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början  -55 000 -50 990
Årets nedskrivning  -2 000 -4 010
 -57 000 -55 000
Redovisat värde vid periodens slut  769 593 781 402
Taxeringsvärden, byggnader 243 166 248 696
Taxeringsvärde, mark 56 197 41 239