Not 11 – Byggnader och mark

Skatt på årets resultat 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 959 145 926 533
Nyanskaffning 14 756 37 943
Omklassificeringar 978
Avyttringar och utrangeringar -650 -5 331
974 229 959 145
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -152 473 -130 142
Avyttringar och utrangeringar 650 944
Omklassificeringar -399
Årets avskrivningar enligt plan -23 885 -23 275
-176 107 -152 473
Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början 29 730 31 164
Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar −157
Årets avskrivningar enligt plan på uppskrivet belopp -1 259 -1 277
28 471 29 730
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -55 000 -50 990
Årets nedskrivning -2 000 -4 010
-57 000 -55 000
Redovisat värde vid periodens slut 769 593 781 402
Taxeringsvärden, byggnader 243 166 248 696
Taxeringsvärde, mark 56 197 41 239