Not 10 – Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
Aktuell skatt -2 689 −822
Uppskjuten skatt 805 1 367
-1 884 545