Not 1 – Nettoomsättning

Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
Nettoomsättning per rörelsegren
Allmännyttiga bostäder 35 793 35 228
Fastigheter nyttjade i kommunal verksamhet 96 176 87 201
Industrifastigheter 4 642 4 565
136 611 126 994

Leasingavtal – framtida hyresintäkter

Bolagets hyresintäkter intäktsförs löpande och redovisas som operationell leasing. Redovisade framtida hyresintäkter är baserade på bindande hyresavtal och är beräknade till nominella belopp. Hyresavtalen löper på 3 mån – 25 år och uppgår till 1 245 955 tkr varav huvuddelen (>95%) avser Höörs Kommun.

Framtida hyresavtal uppgår till: 2016-12-31 2015-12-31
Inom 1 år: 84 206 83 395 tkr
Inom 2-5 år: 286 950 292 161 tkr
Utöver 5 år: 874 799 936 898 tkr