Strategiska mål i olika perspektiv

Strategiska mål i olika perspektiv MÅL STYRTAL

Ekonomi och ägarperspektiv

Stärka koncernens ekonomi
Soliditet 10 % på sikt. Soliditeten ökar.
Avkastningskrav: Statslåneräntan + 1 % på insatt kapital. Uppfyllt.
Följa bostadsförsörjningsplanen och bygga 10 lägenheter per år och över tid Bygga radhus i Sätofta Marken inköpt och entreprenör upphandlad. Byggstart våren/sommaren 2017.
Starta byggnationen av 32 lägenheter på Badhuset 2 Byggnationen pågår för fullt. Inflyttning 1/8 2017.
Funktionella kommunala verksamhetslokaler
NKI Tyvärr för få svar för att kunna analysera. Ny undersökning pågår.

Kundperspektiv

Vara en attraktiv hyresvärd Prioritera det personliga mötet.

 

Ett flertal kundträffar och Bomöten är genomförda.
NKI För få svar för att kunna analysera. Ny undersökning pågår.
Ha en god och effektiv
kommunikation
Alla fastigheter ska vara uppkopplade. Entreprenör upphandlad och kontrakterad. Arbetet beräknas vara klart halvårsskiftet 2017.
Erbjuda attraktiva och trygga mötesplatser Utemiljön i bostadsområdena ska upplevas trygg och erbjuda naturliga mötesplatser NKI Mäts i NKI undersökningen 2017. Under 2016 har bland annat belysningen utökats på flera platser och mötesplatser byggts.

Fastighets- och Verksamhetsperspektiv

Att vara en effektiv och flexibel organisation Kostnadseffektiv drifts- och
städorganisation.
Benchmarking sker kontinuerligt bland annat genom rapporten SABO i siffror.
God förvaltning av fasta tillgångar UH-planen ska vara ett naturligt verktyg Bokförda investeringar/planerat UH stämmer med åtgärderna i underhållsplanen
Hållbart och ekologiskt Energieffektivisera 20 % till 2020 med 2008 som basår Uppfyllt Skåneinitiativets målsättning.

Medarbetarperspektiv

Vara en attraktiv arbetsgivare Behålla ett starkt medarbetarindex Medarbetarindex 75 vilket är ett högt index.
Medarbetarna ska vara engagerade och delaktiga Stark medvetenhet om verksamhetens mål 86 % av personalen förstår hur man bidrar till HFABs övergripande mål.
Bra ledare Ledarskapsindex på 73.
Att ha kompetens kopplat till
koncernens behov
Arbeta med kompetensutveckling. Alla anställda har medarbetarsamtal.