Kassaflödesanalys

Belopp i tkr Utfall 2016 Utfall 2015
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 9 960 5 866
Justeringar för poster som inte ingår i kassafödet
Av- och nedskrivningar 27 540 29 020
Övriga justeringar -161 4 821
37 339 39 707
Betalda skatter -3 918 -1 440
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 33 421 38 267
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 20 699 -24 554
Ökning(+)/Minskning(-) rörelseskulder 2 939 -15 553
Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 059 – 1840
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar -67 601 -34 513
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 25
Minskning av finansiella anläggningstillgångar 2 258 2 353
Kassaflöde från investeringsverksamheten -65 343 -32 135
Finansieringsverksamheten
Erhållet aktieägartillskott 8 900 0
Utbetald utdelning -632 -1 049
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 268 -1 049
Årets kassaflöde -16 -35 024
Likvida medel vid årets början 51 35 075
Likvida medel vid årets slut 35 51