Granskningsrapport

Till bolagsstämman i Höörs fastighets AB

Jag har granskat Höörs fastighets AB:s (org.nr 556019-3350) verksamhet under år 2016.

Granskningen har avsett verksamhetens innehållsmässiga inriktning, omfattning samt den interna kontrollens kvalitet. Vi har tagit del av bolagets ekonomiska rap- portering. Granskningen har baserats på de beslut fullmäktige och bolagsstämman fattat och har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed.

Bolagets styrning, ledning, uppföljning och kontroll har varit föremål för en särskild granskning 2016. Granskningen har genomförts utan anmärkning och har redovisats i enskild rapport. Bolagets underhåll, energiförbrukning och städverksamhet har sär- skilt följts under året.

Jag bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfreds- ställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvalt- ning föreligger därmed inte.

Höör den 17 mars 2017

 

Jörgen Lindquist
Lekmannarevisor