Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Höörs Fastighets AB fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till 23 251 344kr, varav årets vinst är 5 734 003 kr. Avsättning till bundna reserver erfordras ej.

Till årsstämman förfogande står: Styrelsen föreslår att vinstmedlen förfogas enligt följande:
Balanserat resultat 17 517 341 kr Utdelning 536 000
Årets vinst 5 734 003 kr I ny räkning balanseras 22 715 344

Styrelsens motivering:

Med hänvisning till vad som angetts anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 §, andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Verksamhetens art och omfattning medför inte risker i större omfattning än vad som normalt förekommer i branschen.

Styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov. Likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka HFABs förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller göra nödvändiga investeringar.

Höör den 15 februari, 2017

Johan Svanberg
Ordförande

Anders Magnhagen

Gill Andersson

Marianne Ragntoft

Arne Gustavsson

Stefan Liljenberg

Susanne Asserfors

Rolf Streijffert

Fredrik Stålhandske

Lars Anebreid
Tf Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 februari, 2017.

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers