Balansräkning

Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11  769 594 781 402
Inventarier, verktyg och installationer 12  2 274 3 094
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 13  62 171 9 285
 834 039 793 781
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14  40 40
Andra långfristiga fordringar 15  5 403 7 661
 5 443 7 701
Summa anläggningstillgångar  839 482 801 482
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  229 116
Fordringar hos kommunen  25 375 48 114
Övriga fordringar 698
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 470 276
 27 772 48 506
Kassa och bank  35 51
Summa omsättningstillgångar  27 807 48 557
SUMMA TILLGÅNGAR  867 289 850 039
EGET KAPITAL OCH SKULDER 16
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (400 000 aktier)  40 000 40 000
Uppskrivningsfond  12 000 12 000
Reservfond  50 50
 52 050 52 050
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust  8 617 1 090
Aktieägartillskott  8 900
Årets resultat  5 734 8 159
 23 251 9 249
Summa eget kapital  75 301 61 299
Obeskattade reserver 17
Ackumulerade avskrivningar utöver plan  1 700 1 600
Periodiseringsfonder  10 898 8 656
 12 598 10 256
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 18  2 284 3 089
 2 284 3 089
Långfristiga skulder 19
Övriga skulder till kreditinstitut  748 421 748 421
 748 421 748 421
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  14 051 7 334
Aktuella skatteskulder  – 1 955
Övriga skulder  844 271
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20  13 790 17 414
 28 685 26 974
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  867 289 850 039

Kommentarer till balansräkningen

Anläggningstillgångar

Under 2016 har bolaget gjort nyanskaffningar av materiella anläggningstillgångar till ett värde av cirka 67,8 Mkr. Cirka 34,3 Mkr utgörs av nyproduktion av bostäder samt köp av mark för bostäder.
Resterande del utgörs av omfattande ombyggnader och underhåll av fastighetsbeståndet samt flera energisparprojekt.
Huvuddelen av årets nyanskaffningar, ca 52,9 Mkr,
ligger i pågående projekt som kommer att till största delen slutföras under 2017.

Omsättningstillgångar

Bolagets koncernkonto hos Sparbanken Skåne redovisas som en fordran mot Höörs Kommun och ej som likvida medel.
Då bolaget finansierat alla investeringar under året via egna medel och ej utökat sin belåning medför detta att bolagets omsättningstillgångar minskat med drygt 20 Mkr.   

Eget kapital

Trots nedskrivning på 2,0 Mkr som påverkat årets resultat negativt och en utbetald utdelning till Höörs Kommun om 0,6 Mkr som genomförts under 2016 ökar eget kapital med 14,0 Mkr.
Bortsett från årets resultat på 5,7 Mkr påverkas eget kapital av ett aktieägartillskott på 8,9 Mkr (kompensation för förlorade hyresintäkter avseende Badhuset 2). Med denna ökning av bolagets egna kapital ökar också soliditeten i bolaget till 9,8% och ligger därmed nära bolagets mål på 10%.

Skulder

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder är oförändrade under 2016 och alla nyinvesteringar har genomförts utan ny belåning.
Belåningsgraden är 98% i förhållande till fastighetsbeståndets bokförda värde och 69% i jämförelse med dess bedömda marknadsvärde.